Računovodenje v času epidemije covida-19 in pogled v prihodnost

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v9i2.115

Ključne besede:

računovodenje, etične dileme, računovodske informacije, epidemija covida-19

Povzetek

Spomladi leta 2020 je svet zajela epidemija covida-19. Zaradi hitrosti širjenja in stopnje smrtnosti so se države odzvale z drastičnimi ukrepi za zajezitev širjenja virusa Sars-CoV-2. Vse to je imelo pomemben vpliv na življenje posameznikov, a hkrati tudi na gospodarstvo, saj so ukrepi zaustavili tudi vse nenujne gospodarske dejavnosti. Za omilitev gospodarskih posledic so tako države morale sprejeti različne protikoronske ukrepe, s katerimi so pomagali prizadetim gospodarskim subjektom in nenazadnje tudi posameznikom. Vse te pa je bilo potrebno implementirati v poslovanje podjetij, kar so v večini primerov delali računovodje. Ti so tako nase prevzeli dodatne obveznosti in odgovornosti, kjer sta bili stopnja strokovnosti in etičnosti ključni. V prispevku predstavimo delo računovodij v času epidemije covida-19 v Sloveniji, kjer nas je posebej zanimalo, kako je epidemija vplivala na obseg in kakovost njihovega dela. Ob tem nas je zanimalo, ali so se v tem času pri delu bolj pogosto soočali z etičnimi dilemami kot sicer ter ali so bili deležni tudi pritiskov po kršenju etičnih norm. Proučevali smo tudi, ali so krizne razmere povzročile povečanje zahtev uporabnikov računovodskih informacij po bolj pogosti pripravi različnih računovodskih poročil. Za konec pa smo preverjali tudi, kako vidijo delo računovodij v prihodnosti.

Literatura

Ahrens, T. in Ferry, L. (2021). Accounting and accountability practices in times of crisis: a Foucauldian perspective on the UK government’s response to covid-19 for England. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(6), 1332–1344. https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4659

Bregar, L. idr. (2005). Metode raziskovalnega dela za ekonomiste: izbrane teme. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Cencič, M. (2009). Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Christ, K. L. in Burritt, R. L. (2021). Accounting for modern slavery risk in the time of covid-19: challenges and opportunities. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(6), 1484–1501. https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4726

Dimovski, V. idr. (2005). Metode raziskovalnega dela. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Dolenšek, T. (2020). V času krize in po njej računovodje najpomembnejši zavezniki menedžerjev. Svet kapitala. Dostopno na: https://svetkapitala.delo.si/mnenja/v-casu-krize-in-ponjej-racunovodje-najpomembnejsi-zavezniki-menedzerjev/ (pridobljeno 15. 5. 2021).

Dolinšek, T. idr. (2017). Spletno računovodsko poročanje slovenskih podjetij. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede.

Fortuna, K. (2022). Vloga računovodstva v času pandemije covid-19. Diplomska naloga. Novo mesto: Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko.

Fortuna, K. in Grivec, M. (2021). Računovodenje v času covida-19. V: Ljubojević, G. in Ljubojević, Č. (ur.). VI međunarodna naučno-stručna studentska konferencija SKEI 2021, Savremeni krizni menadžment. Beograd: MBS - Visoka škola modernog biznisa, (str. 192- 200).

Gelmini, L. idr. (2021). Accounting and Accountability: covid-19 and the Case of Italy. Sustainability, 13(4100), 1–21. https://doi.org/10.3390/su13084100

Glažar, T. (2018). Načrtovanje in organiziranje knjigovodstva proizvodnje za potrebe notranjega poročanja. Ljubljana: Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo in finance.

Gorenc, M. (2017). Benfordov zakon kot uporabno orodje za odkrivanje prevar v računovodskih izkazih. Ljubljana: Inštitut za poslovodno računovodstvo.

Grivec, M. (2017). Vpliv oglaševanja zdravil na zdravnike in potrošnike. Doktorska disertacija. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravno vede.

Grivec, M. (2021). Računovodsko delo v času covida-19. V: 11. računovodski posvet Dolenjske in Bele krajine. Novo mesto: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine. Spletna stran: https://www.gzdbk.si/media/pdf/sekcije/SRS/2021/Malci_Grivec.pdf.

Grivec, M. (2021a). Računovodski servisi in Covid-19. V: Agić, Z. (ur.). Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi. Banja Luka: Banja Luka College, Besjeda Banja Luka, (str. 277–287).

Grivec, M. (2021b). Računovodsko delo v času covida-19. Dostopno na: https://www.gzdbk.si/media/pdf/sekcije/SRS/2021/Malci_Grivec.pdf (Pridobljeno 10. 5. 2022)

Hočevar, M. idr. (2008). Osnove računovodstva gospodarskega in javnega sektorja. Ljubljana: Fakulteta za upravo.

Hočevar, M. idr. (2012). Poslovodno računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/259417 (Pridobljeno 10. 5. 2022)

Igličar, A. idr. (2012). Uvod v računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Igličar, A. idr. (2013). Uvod v računovodstvo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Igličar, A. idr. (2017). Osnove računovodstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Ivanko, Š. (2007). Raziskovanje in pisanje del. Metodologija raziskovanja in pisanja strokovnih in znanstvenih del. Kamnik: Cubus image d.o.o.

Kalton, G. in Vehovar, V. (2001). Vzorčenje v anketah. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Leoni, G. idr. (2021). Accounting, management and accountability in times of crisis: lessons from the covid-19 pandemic. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 34(6), 1305–1319. https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2021-5279

Lozar Manfreda, K. idr. (2000). Veljavnost interneta kot anketnega orodja. Teorija in praksa, 37(6), 1035–1051.

Mayr, B. (2007). Uvod v računovodstvo. Ljubljana: Abeceda storitve.

Molinari, M. in de Villiers, C. (2021). Qualitative accounting research in the time of covid-19 – changes, challenges and opportunities. Pacific Accounting Review. https://doi.org/10.1108/PAR-09-2020-0176

Pustatičnik, K. (2018). Finančna kriza in uspešnost poslovanja računovodskih servisov v Sloveniji. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Rinaldi, L. idr. (2020). Accounting in times of the covid-19 pandemic: a forum for academic research. Accounting Forum, 44(3), 180–183. https://doi.org/10.1080/01559982.2020.1778873

Slovenski računovodski standardi 2016 z dopolnitvami 2019 (2018). Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo. Dostopno na https://si-revizija.si/datoteke/standardi/1444/srs-2016-knjigapopravki-2018.pdf (Pridobljeno 11.5.2021)

Škandro, S. in Ramičić Salkić (2021). Uticaj krize covida-19 na etično ponašanje profesionalnih računovođa. V: Hasanbegović, E. idr. (ur.). Financijsko - računovodstvena profesija u novom okruženju. 3. Međunarodna naučno-stručna konferencija »FIRA 2021«, (str. 269–282).

Turk, I. idr. (2006). Poslovodno računovodstvo. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

Zelenika, R. (1990). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Prenosi

Objavljeno

2022-12-15

Kako citirati

Grivec, M. (2022). Računovodenje v času epidemije covida-19 in pogled v prihodnost. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 9(2), 3–21. https://doi.org/10.55707/eb.v9i2.115

Številka

Rubrike

Prispevki