Uredniška politika

Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju

Etika objavljanja je pomemben vidik uredniškega in recenzentskega dela pri snovanju Revije za ekonomske in poslovne vede. Smernice pričakovanega etičnega ravnanja avtorjev/ic, urednika/ce in uredniškega odbora, recenzentov in recenzentk temeljijo na veljavnih politikah založbe Elsevier in Smernicah za dobro prakso urednikov revij Odbora za etiko objavljanja COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Dolžnosti urednika/ce in uredniškega odbora:

Odločitev glede objave

Urednik/ca revije je odgovoren/na za to, da odloči, kateri od prispelih člankov so primerni za objavo v reviji, uredniški odbor pa sprejme končno odločitev o tem, kateri članki bodo objavljeni. Urednik/ca se ravna po usmeritvah politike uredniškega odbora revije. Pri svojih odločitvah se lahko posvetuje z uredniškim odborom ali recenzenti/recenzentkami.

Načelo poštenosti

Urednik/ca oceni primernost intelektualne vsebine rokopisov ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etični izvor, državljanstvo ali politično usmerjenostjo avtorjev in avtoric.

Načelo zaupnosti

Urednik/ca in člani/ce uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o oddanem rokopisu nikomur drugemu, razen ustreznemu avtorju/ici, recenzentom/kam, morebitnim recenzentom/kam, drugim svetovalcem/kam uredništva in izdajatelju, če je to primerno.

Razkrivanje in konflikt interesov

Urednik/ca in drugo uredniško osebje ne sme uporabiti neobjavljenih podatkov, razkritih v za objavo predloženem rokopisu, za svoje lastno raziskovalno delo, brez pisnega dovoljenja avtorja. Če je mogoče, naj se urednik vzdrži ocenjevanja rokopisov, če je njegovo delo z njimi v konfliktu interesov, pa naj bo to zaradi tekmovalnosti, sodelovanja ali drugih razmerij in povezav s katerim od avtorjev, družb in institucij, povezanih s člankom. V takšnih primerih naj o objavi članka presoja uredniški odbor.

Dolžnosti recenzentov in recenzentk:

Prispevek k uredniškim odločitvam

Strokovna ocena recenzenta/tke pomaga uredniku/ci pri sprejemanju uredniških odločitev in lahko s komunikacijo z avtorjem/ico preko urednika pomaga avtorju/ici izboljšati članek.

Hitrost

Vsak izbrani recenzent/recenzentka, ki se ne čuti dovolj usposobljenega/usposobljene za pregledovanje raziskave, o kateri poroča rokopis, ali ki ve, da ne bo mogel/la v roku opraviti recenzije, je dolžan/na o tem obvestiti urednika in odstopiti od opravljanja recenzije.

Načelo zaupnosti

Recenzenti/ke morajo vse rokopise, ki so jih prejeli v pregled, obravnavati kot zaupne dokumente. Ne smejo jih kazati drugim ali o njih razpravljati z drugimi.

Standardi objektivnosti

Recenziranje rokopisov mora biti objektivno. Osebno kritiziranje avtorja/ice ni primerno. Recenzenti/ke morajo svoja stališča izraziti jasno in argumentirano.

Navedbe virov

Recenzenti/ke morajo identificirati ustrezna objavljena dela, ki jih avtor ni citiral. Vsaka izjava, da se je o nekem opažanju, sklepanju ali dokazovanju poročalo že prej, mora biti podprta z ustreznimi citati. Recenzent/ka mora urednika/co opozoriti tudi na vsake večje podobnosti ali vsebinsko prekrivanje predloženega rokopisa s katerim koli drugim člankom, ki ga osebno pozna.

Razkrivanje informacij in konflikt interesov

Recenzent/ka mora informacije in ideje, pridobljene med recenziranjem, ohraniti kot zaupne in jih ne sme uporabiti v osebno korist. Recenzenti/ke ne smejo pregledovati rokopisov, če gre za konflikt interesov, ki izvira iz konkurenčnega razmerja, razmerja sodelovanja ali drugega razmerja ali povezave s katerim koli avtorjem/ico, organizacijo ali institucijo, ki so povezani s člankom.

Dolžnosti avtorjev in avtoric:

Standardi poročanja

Avtorji in avtorice poročil o izvirnih raziskavah morajo predložiti natančno poročilo o delu in objektivno razpravo o njegovem pomenu. V prispevku predstavljeni podatki, na katerih temelji raziskovalno delo, morajo biti točni in natančni. Članek mora vsebovati dovolj podrobnosti in referenc, da jih lahko nato navajajo tudi drugi avtorji. Napačne ali zavestno netočne izjave veljajo za neetično ravnanje in niso sprejemljive.

Izvirnost in plagiatorstvo

Avtorji in avtorice se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo, in da so, če so uporabili delo in/ali besede drugih, te pravilno navedli ali citirali.

Večkratno, ponavljajoče se ali hkratno objavljanje

Objava istega članka v dveh ali več revijah in oddaja istega rokopisa dvema ali več revijam hkrati velja za neetično ravnanje in ni sprejemljivo.

Avtorstvo članka

Avtorstvo je omejeno na tiste sodelavce, ki so pomembno prispevali k zasnovi, oblikovanju, izvedbi ali interpretaciji študije, o kateri poročamo. Kot soavtorji oziroma soavtorice morajo biti navedeni vsi, ki so pomembno prispevali k članku. Če so k raziskovalnemu projektu v določenih pomembnih vidikih prispevali tudi drugi, se jim mora avtor za to zahvaliti oziroma jih navesti kot sodelavce, ki so prispevali k članku. Avtor, ki predloži članek v objavo, mora zagotoviti, da so v članku navedeni vsi soavtorji, in da so vsi soavtorji videli in odobrili končno različico članka in soglašajo, da se ga odda za objavo.

Razkrivanje in konflikt interesov

Vsi avtorji morajo v svojem rokopisu razkriti morebiten finančni ali drug bistveni konflikt interesov, ki bi lahko vplival na rezultate ali interpretacijo njihovega rokopisa. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni.

Bistvene napake v objavljenih delih

Če avtor/ica odkrije bistveno napako ali netočnost v lastnem objavljenem delu, je njegova/njena dolžnost, da o tem takoj obvesti urednika/co revije ali izdajatelja in sodeluje z urednikom/co pri umiku oziroma popravi članka.