Slovenski potrošniki o shemah kakovosti

kvalitativna raziskava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v8i2.2

Ključne besede:

potrošniki, označbe, sheme kakovosti, hrana, poznavanje, znanje, nakupne navade

Povzetek

Doslej še ni bila izvedena kvalitativna študija, ki bi ugotavljala potrošnikovo percepcijo do različnih označb (in) shem kakovosti z intervjuji v fokusnih skupinah, zato je cilj te tehnike z uporabo fokusnih skupin ugotoviti, kako slovenski potrošniki poznajo in sprejemajo različne označbe (in) shem kakovosti. Pozimi 2020/2021 je bilo izvedenih šest fokusnih skupin s 60 intervjuvanci različne starosti, spola, izobrazbe in standarda. Rezultati kažejo slabo poznavanje označb shem kakovosti in homogeno mnenje o preveliki številčnosti in neprepoznavnosti označb. Glede na poznavanje in odnos do označb shem kakovosti so intervjuvanci razvrščeni v štiri skupine: »Poznavalci«, »Nepoznavalci skeptiki«, »Nepoznavalci potencialni kupci« in »Nezainteresirani«. Približno v enakem obsegu so med intervjuvanci zastopani »Poznavalci označb shem kakovosti«, ki so pridobili svoje znanje v srednji šoli, in »Nezainteresirani«, ki ne poznajo označb in ne kažejo interesa za njih. »Nepoznavalci skeptiki« ne poznajo označb in se ne želijo informirati, saj ne zaupajo državnim institucijam. »Nepoznavalci potencialni kupci« so se pripravljeni informirati in kupiti označena živila, določena skupina pa jih je pripravljena kupiti le, če bodo cenejša od konvencionalnih izdelkov.

Literatura

Almli, V. L., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Næs, T. and Hersleth, M. (2011). General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries. Food Quality and Preference, 22, št. 1, str. 129–138. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2010.08.008

Carpenter, M. and Larceneux, F. (2008). Label equity and the effectiveness of values-based labels: an experiment with two French protected geographic indication labels. International Journal of Consumer Studies, 32, št. 4, str. 499–507. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2008.00704.x

Cohen, B. H. and Brooke, L. R. (2004). Essentials of statistics fort The social and behavioral sciences. Hoboke: Wiley.

Erhart, E., Juvančič, L. and Baranja, S. (2008). Spremljanje stanja na trgu izbrane slovenske zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila v letu 2008. Raziskovalno poročilo. Domžale: Zavod Ekometer.

European Commission. (2013). Consumer market study on the functioning of voluntary food labelling schemes for consumers in the European Union EAHC/FWC/2012, 86 04. Brussels, European Commission. Pridobljeno dne 18. 1. 2021 s svetovnega spleta: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/food_labelling/index_en.htm.

Evaluating EU food quality schemes. (2020). Pridobljeno dne 18. 1. 2021 s svetovnega spleta: https://www.strength2food.eu/2020/05/31/factsheet-4-evaluating-eu-food-quality-schemesconsumers-producers-and-sustainability-perspectives/.

Godina, V. (2016). Zablode postsocializma. Ljubljana: Beletrina.

Grunert, K. G. and Aachmann, K. (2016). Consumer reactions to the use of EU quality labels on food products: A review of the literature. Food Control, 59, str. 178–187. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.05.021

Guerrero, L., Claret, A., Verbeke, W., Enderli, G., Zakowska - Biemans, S. and Vanhonacker, F. (2010). Perception of traditional food products in six European regions using free word association. Food Quality and Preference, 21, str. 225–233. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2009.06.003

Jensen, J. D., Christensen, T., Denver, S. Ditlevsen, K. and Lassen, J. (2019). Hererogenity in conusmers' perception and demand for local (organic) food products. Food Quality and Preferences, 73, str. 255–265. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.11.002

Kalin, J. (1998). Moralni razvoj osebnosti. AS. Andragoška spoznanja, 4, št. 1/2, str. 30–45. https://doi.org/10.4312/as.4.1-2.30-45

Kiesler, A. C. (1969). Attitude Change, A Critical Analysis of Theoretical Approaches. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: Introducing focus groups. BMJ, 311, str. 299-302. https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299

Klopčič, M., Verhees, F. J. H. M., Kuipers, A. and Kos Skubic, M. (2013). Consumer perception of home made, organic, EU certified, and traditional local products in Slovenia. V: Klopčič M., Kuipers, A. in Hocquette, J. F. (ur.). Consumer attitudes to food quality products. EAAP publication. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, str. 179–194. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-762-2_13

Kos Skubic, M., Klopčič, M., Ule, A. and Erjavec, K. (2017). The food quality labels: Awareness and knowledge of Slovenian consumers. Agro Food Industry Hi-Tech, 28, št. 6, str. 64–67.

Kos Skubic, M., Erjavec, K. and Klopčič, M. (2018). Consumer preferences regarding national and EU quality labels for cheese, ham and honey. British Food Journal, 120, št. 3, st. 650–664. https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2017-0236

Kos Skubic, M., Erjavec, K. and Klopčič, M. (2019). Consumer awareness of PDO-labelled food in Slovenia. Italian Jornal of Animal Science, 18, št. 1, str. 1–6. https://doi.org/10.1080/1828051X.2018.1530959

Kuhar, A., Juvančič, L., Medved, P., Ogorevc Račič, K., Juvančič, M. and Kodelja, U. (2008). Tržne možnosti in percipirana vrednost kmetijskih in živilskih proizvodov posebne kakovosti. Končno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«. Ljubljana: Biotehniška fakulteta. Pridobljeno dne 18. 1. 2021 s svetovnega spleta: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ANE0KGKH/b28b765e-74ef-464f-a4c1-3e0336463eca/PDF.

Kühne, B., Vanhonacker, F., Gellynck, X. and Verbeke, W. (2010). Innovation in traditional food products in Europe: Do sector innovation activities match consumers0 acceptance? Food Quality and Preference, 21, str. 629–638. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2010.03.013

Mediana: Po živilih slovenskega porekla posega petina državljanov več. (2020). MarketingMagazin. Pridobljeno dne 23. 1. 2021 s svetovnega spleta: https://www.marketingmagazin.si/opazeno/mediana-po-zivilih-slovenskega-porekla-posega-petina-drzavljanov-vec.

MKGP. (2020). Varnost in kakovost hrane in krme. Pridobljeno dne 18. 1. 2021 s svetovnega spleta: https://www.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrana/varnost-in-kakovosthrane-in-krme/.

Resano, H., Sanjuan, A. I. and Albisu, L. M. (2007). Consumers’ acceptability of cured ham in Spain and the influence of information. Food Quality and Preference, 18, str. 1064–1076. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2007.05.002

Rubin, H. J. and Rubin, I. S. (2005). Qualitative Interviewing. New York: Thousand Oaks.

SURS. (2019). Gospodinjstva v Sloveniji porabila v 2018 za življenjske potrebščine povprečno 19.560 EUR. Pridobljeno dne 23. 1. 2021 s svetovnega spleta: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8420.

Thøgersen, J., Pedersen, S. and Aschemann - Witzel, J. (2019). The impact of organic certification and country of origin on consumer food choice in developed and emerging economies. Food Quality and Preference, 72, str. 10–30. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.09.003

Valicon. 2020. Ogledalo Slovenije 2020 - II. del. Pridobljeno dne 18. 1. 2021 s svetovnega spleta: https://www.valicon.net/sl/2020/06/valicon-ogledalo-slovenije-2020-ii/.

Velčovská, Š. and Del Chiappa, G. (2015). The Food Quality Labels: Awareness and Willingness to Pay in the Context of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63, št. 2, str. 647–658. https://doi.org/10.11118/actaun201563020647

Verbeke, W., Pieniak, Z., Guerrero L. and Hersleth, H. (2012). Consumers awareness and attitudinal determinants of European union quality label use on traditional foods. Bio-Based and Applied Economics, 2, št. 2, str. 213–229.

Zander, K., Padel, S. and Zanoli, R. (2015). EU organic logo and its perception by consumers. British Food Journal, 117, št. 5, str. 1506–1526. https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2014-0298

Prenosi

Objavljeno

2022-03-23

Kako citirati

Krsnik, S., & Erjavec, K. (2022). Slovenski potrošniki o shemah kakovosti: kvalitativna raziskava. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 8(2), 25–40. https://doi.org/10.55707/eb.v8i2.2

Številka

Rubrike

Prispevki