Prednosti in pomanjkljivosti elektronskega poslovanje v osnovnih šolah

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v11i1.138

Ključne besede:

elektronsko poslovanje, prednosti e-poslovanja, pomanjkljivosti e-poslovanja, osnovne šole, računovodje in knjigovodje

Povzetek

Namen članka je prikazati mnenje računovodij oziroma knjigovodij o prednostih in pomanjkljivostih elektronskega poslovanja v slovenskih osnovnih šolah. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 115 anketiranih, smo ugotovili, da med prednosti elektronskega poslovanja uvrščajo preglednost in enostavnost plačila (x̅ = 4,40; σ = 0,69), dostopnost in dosegljivost (x̅ = 4,37; σ = 0,60), hitrejšo dostavo in obdelavo računov (x̅ = 4,36; σ = 0,65), sledljivost procesov (x̅ = 4,20;  σ = 0,55), hitrejšo in varno hrambo e-računov
(x̅ = 4,27; σ = 0,70) in centralizacijo informacij e-računov (x̅ = 4,23; σ = 0,73). Med pomanjkljivostmi elektronskega poslovanja navajajo strošek za strojno in programsko opremo (x̅ = 3,08; σ = 1,21), neustrezno shemo e-Sloga (x̅ = 3,03; σ = 1,06) ter manjkajoče oziroma pomanjkljive podatke na e-računu (x̅ = 2,97; σ = 1,12). Prav tako med anketiranimi z različno starostjo in stopnjo izobrazbe ne obstajajo statistično pomembne razlike v oceni prednosti in pomanjkljivosti elektronskega poslovanja.

Literatura

Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020. (2016). https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/

Digitalna Slovenija 2030 - Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Dokumenti/Digitalna-Slovenija-2030.pdf

Eurostat. (2021). Digital economy and society statistics - households and individuals. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-xplained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_households_and_individuals

Eurydice - EACEA national policies platform. (n.d.). https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_sl/

Evropska digitalna agenda 2020-2030. (n.d.). https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/64/evropska-digitalna-agenda

Evropsko digitalno desetletje: Komisija začrtala pot k digitalno opolnomočeni Evropi do leta 2030. (2021). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_983

Gradišar, M., idr. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Herbert, L. (2017). Digital transformation: Build your organization's future for the innovation age. New York: Bloomsbury USA.

Lazarović, V., & Đuričković, T. (2018). Digitalna ekonomija. Cetinje: Avtorska izdaja.

Mishra, A. P., & Rajan, A. (2019). A Modern Playbook on Digital Transformation. New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd.

UMAR - Poročilo o razvoju 2020. (2020). https://umar.gov.si

Portal GOV.SI. (n.d.). Spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/

Pyankova, S., idr. (2020). Digital Economy as A Factor for Increasing the Competitiveness of Countries and Regions. International Research Association for Talent Development and Excellence, 12(2), 1368-1380. http://www.iratde.com

Rogers, D. (2016). The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/roge17544

Saldanha, T. (2019). Why Digital Transformations Fail: The Surprising Disciplines of How to Take Off and Stay Ahead. Oakland: Berrett-Koehler Publishers.

Santos Pereira, C., idr. (2020). An Educational Approach for Present and Future of Digital Transformation in Portuguese Organizations. Applied Sciences, 10(757). https://doi.org/10.3390/app10030757

Starc, J. (2019). Temelji menedžmenta. Novo mesto: Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu.

Stevens, A., & Strauss, L. (2019). Chasing Digital: A Playbook for the New Economy. Milton Old: John Wiley & Sons Australia.

The 4 Types of Digital Transformation. (n.d.). https://www.chaione.com/blog/4-digitaltransformation-types

Turban, E., idr. (2010). Electronic Commerce: A Managerial Perspective. New Jersey: Pearson Education. https://doi.org/10.1145/2389376.2389382

Zupan, A. (2016). E-veščine in digitalna ekonomija. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-03

Kako citirati

Blažič, B., & Starc, J. (2024). Prednosti in pomanjkljivosti elektronskega poslovanje v osnovnih šolah. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 11(1), 26–49. https://doi.org/10.55707/eb.v11i1.138

Številka

Rubrike

Prispevki