Elektronsko poslovanje v osnovnih šolah

Avtorji

  • Boštjan Blažič Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko
  • Jasmina Starc Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko https://orcid.org/0000-0002-3785-8137

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v10i2.133

Ključne besede:

elektronsko poslovanje, osnovne šole, digitalna pismenost, digitalna transformacija, računovodje in knjigovodje

Povzetek

Namen članka je prikazati vlogo in pomen elektronskega poslovanja v osnovnih šolah, predvsem digitalne pismenosti, ki je eden od ključnih dejavnikov širjenja digitalizacije. Računovodje in knjigovodje so morali za implementacijo digitalne prenove v vzgojno-izobraževalnih organizacijah obvladati štiri skupine e-veščin, kot so informacijske e-veščine, komunikacijske e-veščine, e-veščine za reševanje problemov in e-veščine za uporabo programske opreme. Z raziskavo, v kateri je sodelovalo 115 računovodij in knjigovodij na slovenskih osnovnih šolah, smo želeli preučiti njihovo mnenje o e-poslovanju, o zelenem poslovanju in digitalizaciji z uvedbo e-računov. Ugotovili smo, da računovodje in knjigovodje menijo, da je uvedba e-poslovanja v osnovne šole dobra odločitev (x̅ = 4,41), da prejemanje elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov dodatno prispeva k minimalni porabi papirja in energije za transport, kar prispeva k zelenemu poslovanju« (x̅ = 4,30), ter da uvedba e-poslovanja v osnovnih šolah zasleduje cilje in trende digitalizacije države« (x̅ = 4,29). Prav tako med računovodji z različno starostjo ne obstajajo statistično pomembne razlike v oceni prednosti izdajanja e-računov in pri opredeljevanju o zelenem poslovanju.

Literatura

Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (2016). Dostopno na: https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/ (Pridobljeno 15. 6. 2021).

Digitalna Slovenija 2030 – Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Dokumenti/Digitalna-Slovenija-2030.pdf (Pridobljeno 15. 1. 2023)

Eurostat. (2021). Digital economy and society statistics - households and individuals. https://ec.europa. Dostopno na: eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_eco-nomy_and_society_statistics_-_households_and_individuals (Pridobljeno 15. 7. 2022)

Eurydice – EACEA national policies platform. Dostopno na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_sl/ (Pridobljeno 28. 2. 202).

Evropska digitalna agenda 2020–2030. Dostopno na: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/64/evropska-digitalna-agenda (Pridobljeno 15. 7. 2022).

Evropsko digitalno desetletje: Komisija začrtala pot k digitalno opolnomočeni Evropi do leta 2030 (2021). Dostopno na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_21_983 (Pridobljeno 15. 7. 2022).

Gradišar, M. idr. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Herbert, L. (2017). Digital transformation: Build your organization's future for the innovation age. New York: Bloomsbury USA.

Lazarović, V. in Đuričković, T. (2018). Digitalna ekonomija. Cetinje: Avtorska izdaja.

Mishra, A. P. in Rajan, A. (2019). A Modern Playbook on Digital Transformation. New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd.

UMAR - Poročilo o razvoju 2020 (2020). Dostopno na: https://umar.gov.si (Pridobljeno 15. 6. 2022)

Portal GOV.SI. Spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. Dostopno na: https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/(Pridobljeno 15. 6. 2022).

Pyankova, S. idr. (2020). Digital Economy as A Factor for Increasing the Competitiveness of Countries and Regions. International Research Association for Talent Development and Excellence, letn. 12/2, str. 1368–1380. Dostopno na: http://www.iratde.com (Pridobljeno 12. 12. 2022).

Rogers, D. (2016). The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/roge17544

Saldanha, T. (2019). Why Digital Transformations Fail: The Suprising Disciplines of How to take Off and Stay Ahead. Oakland: Berrett-Koehler Publishers.

Santos Pereira, C. idr. (2020). An Educational Approach for Present and Future of Digital Transformation in Portuguese Organizations. Applied Sciences, letn. 10, 757, https://doi.org/10.3390/app10030757

Starc, J. (2019). Temelji menedžmenta. Novo mesto: Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu.

Stevens, A. in Strauss, L. (2019). Chasing Digital: A Playbook for the New Economy. Milton Old: John Wiley & Sons Australia.

The 4 Types of Digital Transformation. Dostopno na: https://www.chaione.com/blog/4-digitaltransformation-types (Pridobljeno 25. 8. 2022).

Turban. E. idr. (2010). Electronic Commerce: A Managerial Perspective. New Jersey: Pearson Education.

Zupan, A. (2016). E-veščine in digitalna ekonomija. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

2023-12-14

Kako citirati

Blažič, B., & Starc, J. (2023). Elektronsko poslovanje v osnovnih šolah. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 10(2), 20–46. https://doi.org/10.55707/eb.v10i2.133

Številka

Rubrike

Prispevki