Kombiniranje stilov vodenja kot pomembni dejavnik kakovostnega in uspešnega vodenja v zdravstveni negi

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.124

Ključne besede:

vodenje, stili vodenja, kombiniranje , zdravstvena nega

Povzetek

Namen raziskave je bil analizirati najpogostejše stile vodenja v zdravstveni negi in proučiti pomen kombiniranja stilov vodenja kot pomembni dejavnik kakovostnega in uspešnega vodenja v zdravstveni negi. Uporabili smo kvalitativno metodo raziskovanja in deskriptivno metodo dela s pregledom domače in tuje znanstvene literature iz podatkovnih baz, kot so CINAHL, COBISS in PubMed. V teoretičnem delu prispevka opisujemo različne stile vodenja, ki se v zdravstveni negi pojavljajo, s pregledom in
analizo prispevkov, ki smo jih izbrali za končno analizo pa ugotavljamo še, da je vključevanje različnih stilov vodenja v zdravstveno nego pomembno, saj na eni strani, ne samo, da zagotavlja kakovostno oskrbo pacienta, ampak tudi ustvarja dobre medosebne odnose v delovni skupini, ki pripomore k uspešnejšemu razvoju organizacije.

Literatura

Alloubani Mah'd, A., Almatari, M. in Almukhtar, M. M. (2014). Review: Effects of leadership styles on quality of services in healthcare. European Scientific Journal, 10(18). https://doi.org/10.19044/esj.2014.v10n18p%25p.

Arh, P., Lambić, A. in Marič, M. (2020). Karizma vodij. Univerza v Mariboru, fakulteta za organizacijske vede. https://doi.org/10.18690/978-961-286-388-3.2

Asiri, S. A., Rohrer, W. W., Al-Surimi, K., Daar, O. O in Ahmed, A. (2016). The association of leadership styles empowerment with nurses' organizational commitment in an acute health care setting: a cross-sectional study. BMC Nursing, 15:38. https://doi.org/10.1186/s12912-016-0161-7

Avbar, M. (2014). Vodenje s karizmo. Revija za univerzalno odličnost, 3(2), 44–53. Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto.

Bižal, U. (2013). Raziskava vpliva stila vodenja na spodbujanje ustvarjalnosti v delovni skupini. V Revija za univerzalno odličnost, 2(3), 117–128. Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto.

Boamah, S. A., Spence Laschinger, H. K., Wong, C. in Clarke, S. (2017). Effect of transformational leadership on job satisfaction and patient safety outcomes. Nursing outlook, 66(2), 180–189. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2017.10.004

Brečko, D. (2021). Slogi vodenja in čustvena inteligentnost. Pridobljeno s, https://www.finance.si/3666.

Butković, J. (2021). Vpliv stilov vodenja na motivacijo zaposlenih (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.

Čelofiga, S. in Garb, M. (2016). Karizmatičnost Huga Chaveza. Teorija in praksa, 53(2), 345–365.

Čelofiga, S. in Garb, M. (2016). Karizmatičnost Huga Chaveza. Teorija in praksa, 53(2), 345–365.

Chapman, A. L. N., Johnson, D in Kilner, K. (2014). Leadership styles used by senior medical leaders. Patterns, influences and implications for leadership development. Leadership in Health Services, 27(4), 283–298. https://doi.org/10.1108/LHS-03-2014-0022.

Cope, V. In Murray, M. (2017). Leadership styles in nursing. Nursing standard. 31(43), 61–69. https://doi.org/10.7748/ns.2017.e10836

Cummings, G.G., Tate, K., Lee, S., Wong, C. A., P. M. Micaroni, S., Chatterjee, G. E. (2018). Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 85, 19–60. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.04.016

Deschamps, C., Rinfret, N., Lagace, C. M. in Prive, C. (2016). Transformational Leadership and Change: How Leaders Influence Their Follower's Motivation Through Organizational Justice. Nursing managemen. Journal of Healthcare Management. 61(3), 194–213. https://doi.org/10.1097/00115514-201605000-00007

Dimovski, V., Penger, S., Peterlin, J., Grah, B., Turk, D., Šalamon, K. idr. (2014). Temelji menedžementa in organizacije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Filej, B. (2019). Vodenje v zdravstvenih organizacijah. V Menedžement v zdravstvenih organizacijah (str. 301–351). Ljubljana: GV Založba.

Gill, R. (2011). Theory and Practice of Leadership. London: Sage Publications.

Giltinane, C. (2013). Leadership styles and theories. Nursing standard: official newspaper of the Royal College of Nursing, 27(41), 35-39. DOI: 10.7748/ns2013.06.27.41.35.e7565

Giltinane, C. (2013). Leadership styles and theories. Nursing standard: official newspaper of the Royal College of Nursing, 27(41), 35-39. DOI: 10.7748/ns2013.06.27.41.35.e7565

Huber, D. L. (2010). Leadership and Nursing Care Management. Maryland Heights: Saunders, cop.

Ivanko, Š. (2019). Vodenje v 21. stoletju. Revija za univerzalno odličnost. 8(4), 37–393.

Kalauz, S. (2015). Organizacija i upravljanje u području zdravstvene njege. Zagreb. Medicinska naklada.

Kokollari, A. (2021). Stili vodenja v fizioterapiji na primarnih javnih zdravstvenih zavodih (Magistrsko delo). Univerza v mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Kovač, J., Mayer, J. In Jesenko, M. (2004). Stili in značilnosti uspešnega vodenja. Univerza v Mariboru, fakulteta za organizacijske vede.

Kramar Zupan, M. (2020). Menedžment. Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne vede.

Laznik, G. (2011). Lastnosti in značilnosti dobrega vodje v zdravstveni negi (Diplomska naloga). Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede.

Laznik, G. (2018). Lastnosti dobrega vodje in stili vodenja v zdravstveni negi. Revija za ekonomske in poslovne vede, 5(1), 78–99.

Laznik, G. (2019). Transformacijsko vodenje v zdravstveni negi: pregled literature. Revija za ekonomske in poslovne vede, 6(1), 26–46.

Laznik, G. (2020). Transformacijsko vodenje – prvi izbor vodenja v zdravstveni negi. V Menedžment – pomemben dejavnik učinkovitosti in uspešnosti v zdravstveni negi: Zbornik prispevkov / 12. dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 17. januar 2020 (str. 28–38). Novo mesto: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede.

Lorber, M. (2015). Značilnosti in kompetence vodij v povezavi s počutjem zaposlenih v zdravstveni negi (Doktorska disertacija). Univerza v mariboru: Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Lorber, M. in Skela Savič, B. (2011). Komunikacija in reševanje konfliktov v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 45(4), 247–52.

M, M., Manyuchi in N, Sukdeo (2021). Application of the Situational leadership Model to Achieve Effective Performance in Mining Organizations Teams. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management.

Magbity, J. B., Ofei, A. M. A in Willson, D. Leadership Styles of Nurse Managers and Turnover Intention. Hospital Topics, 98(2), 45–50. https://doi.org/10.1080/00185868.2020.1750324

Marquis, B. L. in Huston, C. J. (2017). Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Martinčič, R. in Biloslavo, R. (2017). Vodenje sprememb v zdravstvenih organizacijah: Primer slovenskih bolnišnic. Koper: Založba Univerze na Primorskem. https://doi.org/10.26493/978-961-7023-47-3

McKeown, M. in Carey, L. (2015). Democratic leadership: a charming solution for nursing/s legitimacy crisis. Journal of Clinical Nursing, 24(3-4), 315–7. https://doi.org/10.1111/jocn.12752

Mihelič, K. K., Ruter, R. in Lipičnik, B. (2010). Sodobne teorije karizmatičnega vodenja in značilnosti karizmatičnih vodij. Teorija in praksa, 47(4), 801–818.

Mutinda Mbutu, P. in Mongare, W. (2022). The Art of Leadership – An Understanding. Internal of Human Resource and Leadership, 7(1), 20–37. https://doi.org/10.47604/jhrl.1512

Ovijač, D. (2012). Medpoklicno sodelovanje in etika v zdravstvu. Obzornik zdravstvene nege, 46(4), 297–301.

Podpečan, D. in Meško, M. Stili vodenja trenerjev ekipnih športov. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 64(1,2), 51–55.

Rozman, R. (2019). Management v zdravstvenih organizacijah. Ljubljana: Lexpera, GV Založba.

Rozman, R. in Kovač, J. (2012). Menedžement. Ljubljana: GV Založba.

Šejtanić, S. in Džafić, M. (2018). Komunikacija i interakcija školskog pedagoga sa učencima. Educa, 11(11), 387–353.

Senič, U. in Meško Štok, Z. (2016). Stili vodenja in načini komuniciranja menedžerjev. Raziskave in razprave, 9(1,3).

Sfantou, D. F., Laliotis, A., Patelarou, A. E., Sifaki Pistola, D., Matalliotakis, M. in Patelarou, Evridiki. (2017). Importance of Leadership Style towards Quality of care Measures in healthcare Setting: A systematic Review. Healthcare. 5(4). https://doi.org/10.3390/healthcare5040073.

Takahashi, K., Ishikawa, J. in Kanai, T. Qualitative and quantitative studies of leadership in multinational settings: Meta-analytic and cross-cultural reviews. Journal of World Business, 47, 530–538. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2012.01.006

Žibert, A. (2018). Vpliv vodstvenih pristopov na uvajanje sprememb v zdravstvenih organizacijah: primer slovenskih zdravstvenih domov (Magistrsko delo). Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-05

Kako citirati

Laznik, G., & Klančar, A. (2023). Kombiniranje stilov vodenja kot pomembni dejavnik kakovostnega in uspešnega vodenja v zdravstveni negi. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 10(1), 69–92. https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.124

Številka

Rubrike

Prispevki