Mentoriranje v procesu izobraževanja študentov fizioterapije

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.123

Ključne besede:

mentor, mentoriranec, mentorski odnos, kompetence

Povzetek

Glavni nalogi izobraževanja sta spodbujanje človekovega dostojanstva in svobode ter razvijanje kritične misli. Od univerz se pričakuje, da bodo glavne zagovornice svobode ter da bodo razvijale znanje in ga posredovale družbi. Povezave med različnimi situacijami ter med učenjem in izobraževanjem v lokalnem ali delovnemu okolju so ključnega pomena. Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu je usmerjena v zagotavljanje učinkovitega in kakovostnega prenosa znanja, ki študentom omogoča samostojno in odgovorno delovanje, razvoj kritične presoje, natančnosti in vestnosti, hkrati pa spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje. Fakulteta ima devet akreditiranih študijskih programov na vseh treh stopnjah študija, s čimer je postala središče znanja na področju zdravstvenih ved

Literatura

Brečko, D. in Painkret, S. (2018). Mentor in mentorski proces. Dostopno na https://coachingzdruzenje.si/wp-content/uploads/2019/11/Mentor-in-mentorski-proces.pdf (pridobljeno dne

12.2022)

Carthas, S. and McDonnell B. (2013). The development of a physical therapy mentorship program in acute care. Journal of acute care physical therapy, 4(2), 84-89. https://doi.org/10.1097/01.JAT.0000436268.12583.4f

Cencič, M. (2020). Vloge učitelja mentorja pri zaključnih delih študentov in pogledi študentov na njegovo mentorsko delo. Sodobna pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies, 71(2), 74-93.

Cvetek, S. (2005). Poučevanje kot profesija, učitelj kot profesionalec. Radovljica: Didakta.

Dumont, H., Istance, D. and Benavides, F. (2010). The Nature of Learning. Using research to inspire practice. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264086487-en

Ezzat, A. M. and Maly, M. R. (2012). Building passion develops meaningful mentoring relationships among Canadian physiotherapists. Physiother Can., 64(1), 77–85. https://doi.org/10.3138/ptc.2011-07

Filej, B., Žvanut, B. in Kaučič, B. M. (2018). Expected professional and personal characteristics of clinical mentors: Differences between physiotherapy and social gerontology students. Journal of Health Sciences, 8(3), 162-170. https://doi.org/10.17532/jhsci.2018.255.

Hamshire, C. and Wibberley, C. (2017). Fitting in with the team: Facilitative mentors in physiotherapy student placements. Teaching & Learning Inquiry, 5(2), 80-88. https://doi.org/10.20343/teachlearninqu.5.2.7

Henry-Noel, N., Bishop, M., Gwede, C. K., Petkova, E. and Szumacher, E. (2019). Mentorship in Medicine and Other Health Professions. Journal of Cancer Education 34, 629–637. https://doi.org/10.1007/s13187-018-1360-6.

Kermavnar, N. in Govekar-Okoliš, M. (2016). Pogledi mentorjev in študentov zdravstvene nege na praktično usposabljanje. Andragoška spoznanja, 22(2), 23-37. https://doi.org/10.4312/as.22.2.23-37

King, J. (2017). Clinician's Commentary on Yoon et al. Physiotherapy Canada, 69(1), 47-48. https://doi.org/10.3138/ptc.2015-52-CC

Kokkinis, D. (2021). The Role of the Physiotherapist as a Mentor in Pediatric Education. Journal of Research in Humanities and Social Science, 9(4), 58-63. https://docplayer.net/209742122-Therole-of-the-physiotherapist-as-a-mentor-in-pediatric-education.html.

Kotnik, M., Petrica, L. in Erjavšek, Z. (2010). Vloga mentorja v zdravstveni negi na onkološkem inštitutu ljubljana. Obzor Zdr N., 44(4), 239–44.

Kotnik, P. (ur.). (2021). Aktivnosti v fizioterapiji: dnevnik študentov na kliničnem usposabljanju. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede.

Ličen, N. (2006). Uod v izobraževanje odraslih. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Peiris, C. L., Reubenson, A., Dunwoodie, R., Lawton, V., Francis-Cracknell, A. and Wells, C. (2022). Clinical placements in private practice for physiotherapy students are perceived as safe and beneficial for students, private practices and universities: a national mixed-methods study. Journal of Physiotherapy, 68, 61–68. https://doi.org/10.1016/j.jphys.2021.12.007.

Podlesek, A. (2016). Kompetenčni pristop k supervizirani praksi. V A. Podlesek (ur.), Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji (str. 81-87). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Podlesek, A., Pelc, J., Kocbek, K., Zabukovec, V., Štirn, M., Poštuvan, V., Pirc, T., Straumsheim, P. A., Danielsen, E., Duckert, M., Kyte, B., Bučar S. in Ponikvar, K. (2016). Smernice za izvajanje supervizirane prakse psihologov. V A. Podlesek (ur.), Razvoj sistema supervizirane

prakse psihologov v Sloveniji (str. 291-325). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod. (2005). Uradni list RS, št. 23/05 (20. 10. 2005). Dostopno na http://www.pisrs.si/Pis.web/

pregledPredpisa?id=PRAV6607t (pridobljeno 19.12.2022)

Priročnik za mentorje študentom na strokovni praksi. (2013). Visoka šola za upravljanje in poslovanje: Novo mesto.

Sambunjak, D., Straus, S. E. and Marušič, A. (2010). A systematic review of qualitative research on the meaning and characteristics of mentoring in academic medicine. J Gen Intern Med 25(1), 72–78. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2811592/. https://doi.org/10.1007/s11606-009-1165-8

Strategija razvoja 2016-2020. (november, 2015). Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto. Dostopno na: https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/60-fzv_nm_strategija_razvoja_2016-2020_sl.pdf (pridobljeno 13. 12. 2022)

Straus, S. E., Chatur, F. and Taylor, M. (2009). Issues in the mentor–mentee relationship in academic medicine: a qualitative study. Academic Medicine, 84(1), 135-139. https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e31819301ab

Valenčič Zuljan, M., Vogrinc, J., Bizjak, C., Krištof, C. in Kalin, J. (2007). Izzivi mentorstva. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje FIZIOTERAPIJA. (2019). Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto. Dostopno na: https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/03_unmfzv/cistopisi/2_Cistopis__1_STOPNJA_FTH_november_2021.pdf (pridobljeno

11.2022)

Yoon, L., Campbell, T., Bellemore, W., Ghawi, N., Lai, P., Desveaux, L., Quesnel, M. and Brooks, D. (2017). Exploring mentorship from the perspective of physiotherapy mentors in Canada. Physiotherapy Canada, 69(1), 38-46. https://doi.org/10.3138/ptc.2015-52

Zabukovec, V. (2016). Razvoj mentorskega odnosa.V A. Podlesek (ur.), Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji (str. 89-101). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-05

Kako citirati

Kotnik, P. (2023). Mentoriranje v procesu izobraževanja študentov fizioterapije. Revija Za Ekonomske in Poslovne Vede, 10(1), 93–116. https://doi.org/10.55707/eb.v10i1.123

Številka

Rubrike

Prispevki